حسابداری
حسابداری

81.بهای تبدیل موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره150000 و بهای تبدیل طی دوره جاری 2739200 ریال بوده است . موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره 500 واحد و واحدهای اقدام به تولید طی دوره 11000 واحد بوده است. کالای تکمیل شده 10500 واحد و ضایعات وجود نداشته و کالای در جریان ساخت پایان دوره از بابت تبدیل 60% تکمیل شده است . اگر بهای تبدیل تخصیص یافته به کالای در جریان ساخت پایان دوره جاری به روش فایفو به مبلغ 153600 ریال باشد بهای تبدیل تخصیص یافته به کالای در جریان ساخت اول دوره در طی دوره چند ریال خواهد بود؟

1)25600

2)45400

3)51200

4)90800

 

82.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

83.شرکت تولیدی آذربایجان از سیستم هزینه یابی دایمی غیرمتمرکز استفاده میکند. یکی از رویدادهای عملیاتی این شرکت در سال 79 برگشت مواد مازاد بر مصرف به انبار به مبلغ 1800 ریال می باشد که 300 ریال ان مواد غیر مستقیم بود. آرتیکل ثبت این رویداد در هریک از دفاتر مالی و دفاتر کارخانه کدام است ؟

1) حسابداری مالی : کنترل مواد 1800 (بدهکار) – حساب تولید 1800(بستانکار)

   حسابداری کارخانه : کنترل مواد 1800 (بدهکار) - کنترل کار در جریان ساخت 1800 ( بستانکار)

2) حسابداری مالی :  کنترل کارخانه 1800 (بدهکار) – حسابهای پرداختنی 1800 (بستانکار)

   حسابداری کارخانه : کنترل مواد 1800 (بدهکار) – دفاتر مالی 1800 (بستانکار)

3) حسابداری مالی : حسابهای پرداختنی 1800 (بدهکار) - کنترل کارخانه 1800 (بستانکار)

  حسابداری کارخانه : حسابهای پرداختنی 1800 (بدهکار) – کنترل کاردرجریان ساخت1500وکنترل سربار300(بستانکار)

4) حسابداری مالی : ثبت ندارد

  حسابداری کارخانه : کنترل مواد 1800(بدهکار) - کنترل کاردرجریان ساخت1500وکنترل سربار300(بستانکار)

 

 

84.فروش شرکت تولیدی کیش در ماه گذشته 180000 ونسبت حاشیه فروش و حاشیه ایمنی آن به ترتیب 30% و 20% بوده است. افزایش هزینه های ثابت و قیمت فروش محصولات شرکت سبب افزایش 6 درصدی هریک از نسبتهای مذکور گردید. افزایش قیمت چندریال خواهد بود؟

1)10800

2)16875

3)190800

4)196875

 

85.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

86.سربار ثابت بودجه شده 10000000 ریال ساعات کار بودچه شده 5000ریال نرخ جذب سربار 2500ریال ساعت کار واقعی 4750 ساعت و سربار واقعی12200000 ریال میباشد که 9700000 ریال آن را سربار ثابت تشکیل داده است. اضافه (کسر) جذب سربار متغیر چندریال است ؟

1)125000ریال کسر جذب

2)150000ریال کسر جذب

3)200000ریال اضافه جذب

4)325000ریال اضافه جذب

 

 

87.برخی اطلاعات مربوط به تولید و فروش محصول الف در شرکت بوعلی در سال 85 به قرار زیر است:

قیمت فروش هر واحد 8000 – بهای اولیه هر واحد 3000-

سربار متغیر هرواحد 1000 – هزینه متغیر عملیاتی هر واحد 2000

هزینه ثابت تولید 5/5 میلیون – هزینه ثابت اداری و فروش 5/1 میلیون

سود شرکت به روش هزینه یابی مستقیم 9میلیون

موجودی آخر دوره نسبت به اول دوره 3000واحد افزایش یافته است

اختلاف سود عملیاتی روش جذبی از روش مستقیم چند ریال است؟

1)1

2)5/1

3)2

4)5/2

 

88.کارت استاندارد تولید 5کیلوگرم محصول به شرح زیر است:

انحراف نرخ مواد225000ریال-انحراف نرخ دستمزد 83000ریال

انحراف هزینه سربار(380000)ریال-انحراف مصرف مواد(50000) ریال

انحراف کارآیی دستمزد 45000ریال-انحراف ظرفیت سربار 180000 ریال

انحراف کارایی سربار 60000 ریال

ثبت انحرافات مقداری به روش مختلط کدام است ؟

1)انحراف هزینه سربار 380000(بدهکار)

  کنترل کالای در جریان ساخت 140000-انحراف ظرفیت سربار 180000-انحراف کارآیی سربار60000(بستانکار)

2)کنترل کالای در جریان ساخت225000(بدهکار)

  انحراف نرخ مواد 225000(بستانکار)

3)کنترل کالای در جریان ساخت55000-انحراف مصرف مواد 50000(بدهکار)

  انحراف کارآیی دستمزد45000 – انحراف کارآیی سربار60000(بستانکار)

4)انحراف مصرف مواد 50000(بدهکار)

  کنترل کالای در جریان ساخت5000 – انحراف کارآیی دستمزد 45000(بستانکار)

 

با استفاده از اطلاعات زیر به دو سوال 89 و 90 پاسخ دهید :

شرکت تولیدی تندیس شرکتی است که از سیستم حسابداری سفارش کار جهت تعیین بهای تمام شده تولیدات خود استفاده مینماید. اطلاعات زیر در خرداد ماه 86توسط حسابداران جمع آوری شده است:

تولید سفارش 64 تکمیل شده است- سفارش 65 شروع و تکمیل شده است.

سفارش 66 آغاز شده است.

ارزش موجودی در جریان ساخت 31 اردیبهشت :

مواد 6000 ریال – دستمزد 7200 ریال – سربار ؟

به محض شروع سفارش کل مواد به سفارش ها منظور میشود.

تمام سفارشهای در جریان از نظر ساعت کار 40% تکمیل بوده اند و بهای تمام شده سفارشات در پایان خرداد ماه به شرح زیر است:

66

65

64

 

؟

2000

6000

مواد

3000

6000

؟

دستمزد

؟

؟

؟

سربار

6000

؟

45600

 

سربار بر مبنای هزینه کار مستقیم جذب میشود

89.ارزش موجودی کالای در جریان ساخت در اول دوره چند ریال است ؟

1)23000

2)21620

3)21840

4)20580

 

90.در صورتیکه سربار واقعی شرکت در ماه جاری 23000 ریال باشد اضافه (کسر) جذب سربار چند ریال است ؟

1)1800ریال کسر جذب

2)2160ریال کسر جذب

3)3960 ریال اضافه جذب

4)760 ریال اضافه جذب

 


91.کدام مورد ا زعوامل توجیه کننده تقاضا برای خدمات حسابرسی نمی باشد ؟

1)تضاد منافع

2)مسئولیت قانونی حسابرس

3)پیامدهای با اهمیت اقتصادی

4)عدم دسترسی مستقیم به اطلاعات

 

92.استانداردهای عمومی از مجموعه استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی شامل کدامیک از الزامات زیر است؟

1)حفظ استقلال رای توسط حسابرس

2)سرپرستی درست کارکنان تیم رسیدگی

3)اجرای حسابرسی طبق اصول پذیرفته شده حسابداری

4)مراقبت حرفه ای و افشای موارد با اهمیت در یادداشتهای صورتهای مالی

 

93.انتخاب حسابرس و بازرس قانونی توسط کدامیک از ارکان شرکت صورت میگیرد؟

1)هیئت مدیره

2)کمیته حسابرسی

3)مجمع عمومی صاحبان سهام

4)حسابرس توسط هیئت مدیره و بازرس قانونی توسط مجمع عمومی صاحبان سهام

 

94.کدامیک از انواع حسابرسی مستلزم کاربرد قضاوت بیشتری است؟

1)حسابرسی صورتهای مالی

2)حسابرسی رعایت

3)حسابرسی ضمنی

4)حسابرسی عملیاتی

 

95.حسابرسی عبارتست از ... :

1)هرگونه رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک حسابداری

2)بررسی تحلیلی حسابها و مشاهده شخص حسابرس از سازمان

3)بررسی مستقل ترازنامه و صورت سودوزیان و اسناد و مدارک حسابداری

4)بررسی تحلیلی صورتهای مالی و اسناد و دفاتر حسابداری وسایر مدارک مرتبط با صورتهای مالی

 

96.کدام عبارت نادرست است ؟

1)حسابرس با توجه به شناخت از فعالیتهای صاحبکار نسبت به صورتهای مالی اظهارنظر میکند.

2)بیان حدودرسیدگی برای تعیین و محدود کردن مسئولیت حسابرسان است.

3)مبنای گزارش حسابرسی را رسیدگی حسابرسان مستقل فراهم می آورد.

4)اعتقاد به درستکاری مدیران برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی

 

97.حسابرس مستقل به ............. گزارش میدهد .

1)هیئت مدیره

2)کمیته حسایرسی

3)مجمع عمومی صاحبان سهام

4)هرشخص یا هر مرجعی که او را انتخاب کرده است.

 

98.تصمیم نهایی که حسابرسان نسبت به صاحبکاران خود مستقل به نظر میرسند باید توسط کدام مرجع اتخاذ شود؟

1)صاحبکار

2)جامعه

3)حسابرسان

4)کمیته حسابرسی

 

99.طبق اصل رازداری حسابدار رسمی باید اسرار کار شرکت مورد حسابرسی را تنها در اختیار ....... قرار دهد.

1)هیئت مدیره

2)مراجع قانونی

3)افراد ذیصلاح در شرکت مورد رسیدگی

4)مجمع عمومی صاحبان سهام و مراجع ذیصلاح قانونی

 

100.کدام عبارت در خصوص کنترل داخلی نادرست است ؟

1)هر معامله باید مجوز داشته باشد تا پردازش شود

2)هیچ فردی نباید به تنهایی هم مسئول ثبت دفاتر وهم مسئول نگهداری از داراییها باشد.

3)صاحبکار میتواند به دلیل مخارج کنترل روشهای کنترل داخلی را بطور نمونه ای انجام دهد.

4)روشهای کنترل داخلی به گونه ای معقول اطمینان دهد که تبانی بین کارکنان رخ نمیدهد.

 


111.محمد و مهدی به ترتیب با سرمایه2000000 و 1000000 ریال در یک شرکت تضامنی شریک هستند. سود شرکت 6300000ریال میباشد.سود پس از کسر10% سود تضمین شده بین شرکا تقسیم میکند. کل سود محمد و مهدی به ترتیب از راست به چپ چند ریال است؟

1)3100000-3200000

2)3150000-3150000

3)3200000-3100000

4)4200000-2100000

 

112.ارزش دفتری هر سهم عبارتست از :

1)مبلغی که روی برگه سهام نوشته میشود.

2)حقوق صاحبان سهام تقسیم بر تعداد سهام

3)بهای تمام شده دارایی به کسر استهلاک انباشته

4)بهای تمام شده دارایی بعلاوه استهلاک انباشته

 

113.سود تضمین شده شرکا 20% سرمایه و جاری است.چنانچه سرمایه عباس 2000ریال بستانکار و جاری او 500 ریال بدهکار باشد و سرمایه حسین 3000 ریال بستانکار و جاری او 1000 ریال بستانکار باشد سود تضمین شده عباس و حسین به ترتیب چندریال است؟

1)400-500

2)300-800

3)400-600

4)500-800

 

114.احمد و اشکان شرکای یک شرکت تضامنی هستند وسرمایه آنها به ترتیب 300000و 700000 ریال است.ناصر یک سوم سرمایه احمد را به مبلغ 200000ریال از او خرید.ثبت حسابداری این رویداد چگونه است؟

1)سرمایه احمد 100000ریال بدهکار- سرمایه ناصر 100000 ریال بستانکار

2)سرمایه احمد 200000ریال بدهکار- سرمایه ناصر 200000 ریال بستانکار

3)وجه نقد 200000ریال بدهکار -  سرمایه ناصر 200000 ریال بستانکار

4) وجه نقد 100000ریال بدهکار -  سرمایه ناصر 100000 ریال بستانکار

 

115.چنانچه در پایان سال حساب جاری یک شرکت تضامنی مانده بدهکار داشته باشد چگونه در ترازنامه طبقه بندی میشود؟

1)سمت چپ ترازنامه

2)سمت راست ترازنامه بعنوان دارایی ثابت

3)سمت راست ترازنامه بعنوان دارایی جاری

4) سمت راست ترازنامه بعنوان سایر داراییها

 

116.عباس و حسین که به نسبتهای 2و3 در سود و زیان یک شرکت تضامنی سهیم بودند موافقت کردند قاسم را بعنوان شریک جدید در یک سوم کل سودوزیان وارد نمایند.نسبت جدید سودبری شرکا به چه صورت است ؟

1)عباس2حسین3قاسم5

2)عباس3حسین2قاسم5

3)عباس4حسین6قاسم5

4)عباس6حسین4قاسم5

 

117.تجزیه سهام و سود سهمی هردو سبب میشود که :

1)حقوق صاحبان سهام افزایش یابد

2) حقوق صاحبان سهام کاهش یابد

3)ارزش اسمی هر سهم کاهش یابد

4) ارزش دفتری هر سهم کاهش یابد

 

118.کدام مورد در خصوص اندوخته قانونی در شرکتهای سهامی صحیح میباشد؟.........از سود خالص شرکت تا ......الزامی است.

1)10%- یک دهم

2)10% - یک بیستم

3)5% - یک دهم

4)5% - یک بیستم

 

119.روش تعهدی مورد استفاده در حسابداری شرکتها از کدام مفهوم ناشی شده است؟

1)بهای تمام شده

2)تفکیک شخصیت

3)دو طرفه بودن

4)تداوم فعالیت

 

120.اخرین مهلت ارائه صورتهای مالی شرکتهایی که دوره مالی آنها منتهی به 29/12 میباشد کدام است؟

1)تا پایان فروردین سال بعد

2)تا پایان تیرماه سال بعد

3)تا پایان اسفند همان سال

4)شش ماه پس از پایان سال

 

121.شرکت سهامی استقلال دارای 3000 سهم ممتاز انباشته 1000 ریالی 10% میباشد که در 3 سال قبل هیچ سودی دریافت نکردند چنانچه سود سال جاری 2000000 ریال باشدچه مبلغی به عنوان سود به سهامداران ممتاز تعلق میگیرد؟

1)200000

2)800000

3)900000

4)1200000

 

122.شرکت سهامی سارا 20000 سهم 1000 ریالی خود را با سه چهارم نقد ، هر سهم را به مبلغ 2000 ریال فروخت.تعهد صاحبان سهام و صرف سهام به چه مبلغی ثبت میشود؟

1)تعهد صاحبان سهام 5000000ریال – صرف سهام 10000000ریال

2)تعهد صاحبان سهام 5000000ریال – صرف سهام 20000000ریال

3)تعهد صاحبان سهام 10000000ریال – صرف سهام 20000000ریال

4)تعهد صاحبان سهام 30000000ریال – صرف سهام 10000000ریال

 

123.شریک جدید از طریق خرید بخشی از سهم الشرکه یکی از شرکای قدیم وارد شرکت شد مانده کدام از یک حسابهای زیرتغییر میکند؟

1)سرقفلی

2)اندوخته عمومی

3)سرمایه شرکت

4)سرمایه شریک قدیم

 

124.در صورتیکه اطلاعات زیر در مورد شرکت عرشیا دردست باشد و بدانیم که این شرکت از روش درصدی از فروش برای محاسبه هزینه مطالبات مشکوک الوصول خود استفاده مینماید مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در ابتدای سال 84 چندریال است؟

سال 84

سال 85

 

400000

500000

فروش

5000

8000

مطالبات سوخت شده طی سال

25000

29500

مانده ذخیره در انتهای سال

1)12500

2)20000

3)32500

4)37500


 

125.کدامیک از اقلام زیر عموما جز بدهیهای جاری تلقی نمیشود؟

1)پیش دریافت فروش

2)حصه جاری وام های بلندمدت

3)بدهی مالیاتی و بدهی حق بیمه کارگران بیمه شده

4)بدهیهای کوتاه مدتی که قرار است از محل وجوه داراییهای غیرجاری و خاصی پرداخت شود.

 

126.نحوه انعکاس سود تحقق نیافته ناشی از فروش کالا توسط شرکت اصلی به شرکت فرعی که 80 درصد سهام آن متعلق به شرکت اصلی است در کاربرگ تلفیقی چگونه است؟

1)20% آن حذف میشود

2)80% آن حذف میشود

3)کلا حذف میشود

4)هیچ مبلغی ازآن حذف نمیشود

 

127.کدامیک ازاصول یا فرضیه های زیر بیشتر از همه تحت تاثیر پدیده تورم قرار میگیرد؟

1)اصل بهای تمام شده

2)اصل تحقق درآمد

3)فرض واحد اندازه گیری

4)فرض تداوم فعالیت

 

128.در صورت گردش وجوه نقد تهیه شده براساس روش غیر مستقیم حساب هزینه مطالبات مشکوک الوصول زمانیکه که به کدامیک از موارد زیر مربوط باشد به کسور خالص اضافه میشود؟

       حساب دریافتنی جاری                     حساب دریافتنی بلندمدت

1)       بلی                                                بلی

2)       بلی                                                خیر

3)      خیر                                                بلی

4)      خیر                                                خیر

 

129.چنانچه موجودی کالا در پایان دوره مالی کمتر از واقع اندازه گیری شود بهای تمام شده کالای :

1)آماده برای فروش بیشتر نشان داده میشود.

2)فروش رفته و سود ناویژه بیشتر نشان داده میشود

3)فروش رفته بیشتر و سودناویژه کمتر نشان داده میشود

4) فروش رفته کمتر و سودناویژه بیشتر نشان داده میشود

 

130.اگر مانده حساب استهلاک انباشته درپایان سال 750000 ریال باشد و ماشین آلاتی به بهای تمام شده 90000و ارزش دفتری 20000 ریال فروخته شده باشد و ضمنا هزینه استهلاک ثبت شده در سال مربوطه 200000ریال باشد مبلغ مانده حساب استهلاک انباشته در ابتدای سال چندریال است؟

1)130000

2)220000

3)480000

4)620000

 

131.کاربرد اصطلاحاتی نظیر درآمد انتقالی به دوره های آتی و مخارج انتقالی به دوره های آتی نتیجه کاربرد مناسب کدامیک ازاصول و مفاهیم زیر است؟

1)اصل تطابق

2)اصل بهای تمام شده

3)فرض دوره مالی

4)فرض واحد اندازه گیری

 

132.صورتهای مالی تلفیقی زمانی تهیه میشوند که یک رابطه اصلی – فرعی بین شرکت اصلی و شرکت فرعی موجود باشداین رابطه با کدام ویژگی در حسابداری مطابقت دارد؟

1)اصل اهمیت

2)رجحان محتوا بر شکل

3)فرض تفکیک شخصیت

4) فرض تداوم فعالیت

 

133.در صورتیکه پرداختهای نقدی برای خرید کالا 870 ملیون ریال ، افزایش در حسابهای پرداختنی 80 میلیون ریال و افزایش در موجودی کالا 40 میلیون ریال باشد بهای تمام شده کالای فروش رفته چندریال است؟

1)750

2)830

3)910

4)990

 

134.اطلاعات زیر مربوط به یکی از اقلام موجودی شرکت مهر است :

بهای تمام شده 10000 – ارزش جایگزینی 11000

ارزش خالص بازیافتنی (حدبالا)15000 – ارزش خالص بازیافتنی پس از کسر سود متعارف(حدپایین) 12000

موجودی مزبور تحت" قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار" به چه مبلغی در صورتهای مالی انعکاس می یابد؟

1)10000

2)11000

3)12000

4)15000

 

135.کدام فرض زیر مبادلات و رویدادهایی که باید در صورتهای مالی یک واحد گزارش شود را مرزبندی مینماید؟

1)تداوم فعالیت

2)شخصیت حسابداری

3)دوره مالی

4)واحد پولی

نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۱ مرداد۱۳۸۹ توسط حسن صفایی |

آپلود عکس

خرید اینترنتی

فال حافظ

قالب وبلاگ

.: Weblog Themes By Blog Skin :.

آپلود عکس

خرید اینترنتی

فال حافظ

قالب وبلاگ